springende kinderen

Psychomotorische Kindertherapie

Binnen de praktijk FrankBeweegt wordt Psychomotorische Kindertherapie aangeboden. Frank is officieel gecertificeerd psychomotorisch kindertherapeut en staat ook ingeschreven bij de FVB (beroepsvereniging). 

Hieronder kunt u meer lezen over wat psychomotorische kindertherapie inhoud.

Definitie Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkelingen en dat uiten in hun gedrag. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. Om die reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de behandeling door de psychomotorisch kindertherapeut. De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken. Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven. Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht verder.

Beroepsprofiel Psychomotorische Kindertherapeut

Een psychomotorische kindertherapeut start de behandeling met het psychomotorisch onderzoek, waarbij het gedrag in kaart wordt gebracht, Het gedrag wordt op verschillende aspecten geanalyseerd, namelijk:

 sensorisch
 motorisch
 emotioneel
 cognitief
 sociaal

Van al deze aspecten (SMECS) worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Vervolgens 
wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg, voorgeschiedenis, de huidige leefomgeving van het kind. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft en/of PMKT geïndiceerd is. 

De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut laat zich leiden 
door wat het kind in beweging en spel laat zien. Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en zo kan het bij zwakke kanten komen, die de ontwikkeling hebben doen vastlopen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind kiest de therapeut voor interventies en behandeltechnieken die gericht zijn op ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking. 

De PMKT sluit met haar middelen aan bij datgene wat je bij het jonge kind van nature al aantreft; 
zingen, bewegen, spel en ritme. Ritme in vorm, klank en beweging kan voor veel kinderen een ondersteunende werking hebben. Deze middelen geven het kind de gelegenheid uit te drukken wat het vaak met woorden niet kan uiten. De materialen die de therapeut in de therapieruimte gebruikt zijn: bewegings-, expressie-, constructie-, muziek-, ontwikkelings- en symbolische materialen.

Met deze middelen en met behulp van deze materialen kan het kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen opdoen; Het kind kan exploreren en nieuwe gedragspatronen ontwikkelen en zich eigen maken. Door het verwoorden van wat de therapeut waarneemt aan emoties en andere uitingen van het kind krijgt het kind langzaamaan meer grip op zijn/haar behoeftes en gevoelens. Vervolgens leert het zichzelf beter begrijpen en accepteren en kan het beter gaan communiceren met anderen. Vanuit zelfvertrouwen en nieuwe ervaringen wordt adequater gedrag gevormd dat neurobiologisch wordt vastgelegd. Het kind leert hierdoor zijn eigen kracht te herkennen c.q. erkennen en is in staat tot betere, passender reacties op de omgeving. Tenslotte is
het kind in staat om op eigen kracht verder te gaan.